Algemene voorwaarden

Massage Arnauts hanteert Algemene Voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage of behandeling bij Massage Arnauts maakt, ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
 1. De massage/behandeling die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts/therapeut/specialist hierin toestemt.
 2. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het dit met uw behandelaar te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Massage Arnauts verstrekt, zodat ik de massage/ behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Massage Arnauts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 5. Massage Arnauts behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 6. Massage Arnauts kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 7. Ethiek en hygiëne zijn erg belangrijk bij Massage Arnauts en wordt ook van u verwacht.
 8. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan! De cliënt daarentegen kan van Massage Arnauts verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Het textiel wat gebruikt wordt is eigendom van Massage Arnauts en na elke behandeling wordt deze verschoond en op juiste wijze gereinigd.
 9. Mijn telefoon staat op ‘stil’ als er een massage / behandeling bezig is, het zou fijn zijn als uw mobiele telefoon ook stil is tijdens de afspraak.
 10. Bij Massage Arnauts zijn de massages/ behandelingen enkel op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden per telefoon, sms, e-mail, contact formulier op de website.
 11. Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 12. U kunt ook met een cadeaubon van Massage Arnauts betalen. Indien de betaling plaatsvindt via de cadeaubon is deze niet in te wisselen voor contant geld. Daarnaast is er ook geen teruggave mogelijk wanneer u minder dan de cadeaubonwaarde aan massages of andere diensten/producten afneemt.
 13. De cadeaubon van Massage Arnauts is 1 jaar geldig na uitgifte datum.
 14. Massage Arnauts behoudt zich het recht ten alle tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
 15. Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage/ behandeling aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 16. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/ behandeling die Massage Arnauts aan u geef.
 17. De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Massage Arnauts en haar cliënten. Dit omvat niet exhaustief afspraken via de website, afspraken via mail, telefonische afspraken, afspraken via sms, afsprakan via messenger.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

1.3 Massage Arnauts kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Massage Arnauts zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan haar cliënt ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.

1.4 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2: Afspraken

2.1 Een afspraak bij Massage Arnauts kan via de website, telefonisch, privebericht of per e-mail worden gemaakt. Afspraken gemaakt bij Massage Arnauts zijn bindend.

2.2 Voorafgaand aan een eerste massage/behandeling zal Massage Arnauts kort een intake gesprek afnemen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand daarvan stelt Massage Arnauts eventueel een behandelplan op.

2.3 Een voorschot van twintig euro dient 24 uur voor de start van de afspraak op de rekening van Massage Arnauts te staan. Massage Arnauts heeft het recht de behandeling te weigeren indien dit niet 24 uur voorafgaand aan de afspraak gestort is. De weigering van de behandeling om deze reden kan eenzijdig door Massage Arnauts beslist worden zonder enige vorm van communicatie.

2.4 De cliënt dient verhindering uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Massage Arnauts kenbaar te maken.
 • Voorschot: Bij binnen 24 uur geannuleerde afspraken wordt er het volledige voorschot van twintig euro aan de cliënt aangerekend. Dit geldt ook voor het te laat verschijnen op de afspraak (+ 15 min) of in geval van no show. Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien Massage Arnauts voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren. Massage Arnauts heeft de vrijheid het voorschot naar eigen believen toch terug te storten.
 • Resterend bedrag van de behandeling: Bij binnen 24 uur geannuleerde afspraken wordt er het volledige bedrag van de bedoelde behandeling aan de cliënt aangerekend. Dit geldt ook voor het te laat verschijnen op de afspraak (+ 15 min) of in geval van no show. Massage Arnauts heeft de vrijheid deze resterende schuld naar eigen believen toch kwijt te schelden.

Artikel 3: Uitvoering van de behandeling

3.1 Massage Arnauts voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en opleidingen. Steeds volgens de juiste technieken.

3.2 Indien de cliënt in behandeling is van een arts, osteopaat, kinesist, specialist en/of medicijnen gebruikt, dient de cliënt de arts, fysiotherapeut en/of specialist te raadplegen of de gewenste behandeling uitgevoerd mag worden.

3.3 Indien de cliënt zwanger is of van plan zwanger te worden, dient dit te allen tijde – voorafgaand aan de behandeling – aan Massage Arnauts te worden gemeld. In het eerste trimester van een zwangerschap worden er geen behandelingen uitgevoerd.

3.4 Massage Arnauts zal nooit bepaalde ziekten of aandoeningen kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

3.5 Massage Arnauts onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van scholing en bijscholing in deze sector en werkervaring in de zorgsector als verpleegkundige.

3.6 Massage Arnauts zal de cliënt tijdig inlichten over financiële consequenties van wijzigingen en aanvullingen van de behandeling.

3.7 De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Massage Arnauts verstrekt, zodat Massage Arnauts de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

3.8 De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massage Arnauts en derhalve kan Massage Arnauts niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Massage Arnauts is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

3.9 Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Massage Arnauts en dit verwacht Massage Arnauts ook van de cliënt. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij hygiënisch proper toekomt.

3.10 Massage Arnauts is gerechtigd een behandeling te laten verrichten door derden, die naar het oordeel van Massage Arnauts beschikken over dezelfde kwaliteiten.

Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen die Massage Arnauts hanteert zijn in euro. Exclusief BTW (niet BTW plichtig) en reiskosten, tenzij anders vermeld.

4.2 Alle kosten voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. Massage Arnauts is vrij in de keuze van haar producten.

4.3 Masssage Arnauts behoudt zich het recht voor om haar prijzen, op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht. Massage Arnauts vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum.

4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de cliënt direct na afloop van de behandeling de betaling per pin of contant te voldoen.

4.5 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt

Afgesproken bedragen op afgesproken data worden correct betaald. Bij niet correct betalen is massage Arnauts in haar recht €50 extra aan te rekenen.
 • 10 beurten abonnement: volledig betalen eerste keer of 1 en 6 de beurt
 • Jaarabonnement: 1,2,3,4 de maand

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Massage Arnauts is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Massage Arnauts.

5.2 Indien Massage Arnauts aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.3 Massage Arnauts is nooit aansprakelijk voor:
 • schade van welke aard dan ook, doordat Massage Arnauts is uitgegaan van de door de cliënt onjuist verstrekte informatie of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding;
 • diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling;
 • gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit schade voortkomende uit de behandeling;
 • tegenvallende resultaten, indien Massage Arnauts de behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht.

5.4 Massage Arnauts heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling c.q. of het verstrekken van een nieuw product.

5.5 Een vordering tot schadevergoeding door de cliënt dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Massage Arnauts te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de cliënt.

5.6 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Massage Arnauts en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

5.7 Massage Arnauts is niet aansprakelijk voor eventuele reacties op producten of behandeling bij LPG behandeling.

Artikel 6: Leeftijd

6.1 Alle behandelingen van Massage Arnauts worden uitgevoerd bij personen boven de 18 jaar.

6.2 Vanaf 16 jaar tot 18 jaar alleen met toestemming van ouder/verzorger/voogd. Onder de 16 jaar voert Massage Arnauts geen behandelingen uit.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Massage Arnauts is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt mededeelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of rechterlijke uitspraak Massage Arnauts verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8: Gedrag

8.1 De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Massage Arnauts het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding.

8.2 Mobiele telefoons, piepers e.d. dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.

8.3 Massage Arnauts meldt diefstal altijd bij de politie.

Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling. Tenzij dit besproken en toegelaten is. Uitzonderingen zijn mogelijk, echter alleen na overleg met Massage Arnauts.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Wordt de uitvoering van een behandeling door Massage Arnauts onmogelijk gemaakt door een oorzaak die Massage Arnauts niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Massage Arnauts kan worden verlangd, dan is Massage Arnauts gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Massage Arnauts en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Massage Arnauts . Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Massage Arnauts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Massage Arnauts niet in staat is de verplichtingen na te komen.

9.3 In geval van overmacht zal Massage Arnauts – indien mogelijk – met de cliënt een nieuwe afspraak inplannen.

9.4 Massage Arnauts is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie in voordeel geniet.

Artikel 10: LPG

Afgesproken bedragen op afgesproken data worden correct betaald. Bij niet correct betalen is massage Arnauts in haar recht €50 extra aan te rekenen. voor een tien beurten abonnement: volledig betalen eerste keer of eerste en zesde beurt. voor een jaarabonnement: eerste, tweede, derde en vierde maand.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

10.2 Massage Arnauts mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds gesloten overeenkomsten geldig. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

10.3 De Belgische rechter in het arrondissement waar Massage Arnauts is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.